Zavičajna zbirka

Zavičajna zbirka određene teritorije predstavlja poseban dio bibliotečkog fonda i ima veoma značajnu ulogu u čuvanju i propagiranju kulture regije u kojoj djeluje.

Zavičajna građa općenito obuhvata:

  1. publikacije o području koje obuhvata, tj. sve što je objavljeno o zavičaju ili njegovim stanovnicima u zemlji ili bilo gdje u svijetu;
  2. publikacije stanovnika zavičaja (koji su tu rođeni ili su živjeli) objavljene bilo gdje u zemlji ili svijetu i
  3. publikacije nastale na području koje obuhvata, tj. publikacije objavljene na teritoriji zavičaja.

Zavičajna zbirka je bibliotečka zbirka sa najraznovrsnijom građom. Njena osnovna namjena je da prikuplja, čuva i omogućava pristup dokumentima koji se odnose na lokalnu zajednicu, njene geografske, političke, demografske, etničke, istorijske, prirodne, kulturne i ekonomske karakteristike, tradiciju i običaje, kao i izvore i informacije o značajnim osobama, umjetničkom stavaralaštvu i ostalim karakteristikama zavičaja. Nabavka knjiga za Zavičajnu zbirku je specifična, jer podrazumijeva dvije vrste nabavke – tekuću i retrospektivnu – što se može realizovati saradnjom sa antikvarijatima ili na tržištu stare i rijetke knjige.

Pored monografskih publikacija (knjiga), u Zavičajnu zbirku ulaze i serijske publikacije (časopisi, novine, godišnjaci), sitna štampa (plakati, leci, programi pojednih priredbi, pozivnice i ostalo što se odnosi na politički, društveni, kulturni i ostale aspekte života zajednice na kojoj djeluje), rukopisna građa (rukopisi znamenitih zavičajaca, njihova prepiska, dnevnici i bilješke).

Fond Zavičajne zbirke trajno se čuva i koristi isključivo u Čitaonici Biblioteke.