Одјељење матичних и развојних послова

У самосталном одјељењу матичних и развојних послова обављају се: матични послови уређени Законом о библиотечко-информационој дјелатности («Службени гласник» Републике Српске, број 44/16), упутствима и другим позитивним прописима; послови контроле над мрежом подручних јединица и библиотека на свом матичном подручју; послови израде програма, извјештаја и статистике матичног подручја; послови едукације и анализе библиотека у односу на стандарде; као и други послови по налогу директора Библиотеке.