Одјељење набавке и обраде

Служба за обраду библиотечке грађе и библиографска истраживања

У служби за обраду библиотечке грађе и библиографска истраживања обављају се: послови каталогизације и класификације библиотечке грађе; послови библиографског истраживања; послови обраде и евиденције у прописаном року укупне библиотечке грађе (и периодике) са вођењем званичних евиденција; методски и инструкторски рад са приправницима, новим радницима Библиотеке, народних, специјалних и школских библиотека, ученицима основних и средњих школа; обавјештавање путем информатора о новим публикацијама; послови везани за израду базе података, вођење и ажурирање алфабетског, стручног и топографског каталога Библиотеке; уношење података у централну базу података према инсталираном програму у компјутер, инвентарисање библиотечке грађе, примопредаја библиотечке грађе, смјештај књига у магацински простор, брига о реду и чистоћи у магацинском простору, као и друге послове по налогу директора Библиотеке.