Odjeljenje nabavke i obrade

Služba za obradu bibliotečke građe i bibliografska istraživanja

U službi za obradu bibliotečke građe i bibliografska istraživanja obavljaju se: poslovi katalogizacije i klasifikacije bibliotečke građe; poslovi bibliografskog istraživanja; poslovi obrade i evidencije u propisanom roku ukupne bibliotečke građe (i periodike) sa vođenjem zvaničnih evidencija; metodski i instruktorski rad sa pripravnicima, novim radnicima Biblioteke, narodnih, specijalnih i školskih biblioteka, učenicima osnovnih i srednjih škola; obavještavanje putem informatora o novim publikacijama; poslovi vezani za izradu baze podataka, vođenje i ažuriranje alfabetskog, stručnog i topografskog kataloga Biblioteke; unošenje podataka u centralnu bazu podataka prema instaliranom programu u kompjuter, inventarisanje bibliotečke građe, primopredaja bibliotečke građe, smještaj knjiga u magacinski prostor, briga o redu i čistoći u magacinskom prostoru, kao i druge poslove po nalogu direktora Biblioteke.