Легат

Легат (латински legatum, завјештање, оставштина) је тестаментом завјештан поклон библиотеци. Легат може бити комплетна приватна библиотека, збирка умјетничких предмета, збирка личних предмета познате личности, његова преписка и намјештај. Води се и чува као посебна, јединствена и цјеловита збирка и његове јединице се не смију распоређивати у друге библиотечке збирке. Библиотека доноси правилник који дефинише поступак и критеријуме за прихватање легата.

Легатор (латински legator, завјешталац) је лице које оставља тестаментарним завјештањем насљеђе или дио насљеђа неком лицу или институцији.

Легатар (латински legatarius, прималац легата) је лице или институција којој је завјештањем у насљеђе остављен дио или цјелокупна оставштина завјештаоца, а који, по закону, немају својство насљедника.

Народна библиотека „Ћирило и Методије“ је легатар два Легата – сликара Драгутина Митриновића и др Васе Предојевића.

Легат Драгутина Митриновића се састоји од 898 књига које обухватају велики број области (књижевност, умјетност, филозофију, историју итд.), док је значајан дио књига штампан готицом крајем 19. и почетком 20. вијека. Књиге Легата дозвољено је користити искључиво у Читаоници Народне библиотеке „Ћирило и Методије“.